makapaka.com.pl
Kategorie
e-Płatności
Szybkie płatności bankowe, płatności kartą kredytową i debetową.

Regulamin

1. Sklep internetowy www.makapaka.com.pl  (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez:

Firmę Handlowo Usługową Marta Meller 

Tłuchówek 6A

87-605 Tłuchowo

NIP: 6721826727 , REGON 341493754 

adres e-mail: makapaka-sklep@wp.pl

kontakt telefoniczny: 602 692 488

konto bankowe:    09 1020 5558 0000 8202 3005 9700 

2.   Sklep  przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia kupowanie towarów. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia.

3.   Klient (czyli każdy podmiot składający zamówienie) składając zamówienie zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem .

4.   Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.makapaka.com.pl. Klient w momencie rejestracji zapoznaje się z niniejszym Regulaminem. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, wybiera produkty za pomocą opcji „do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób dostawy(odbioru)  i płatności za zamówienie. W Koszyku Klient może również dokonywać wszelkich zmian, w tym korekt ilości zamawianego towaru. Po wciśnięciu klawisza "Do kasy" Klient przechodzi do etapu potwierdzenia zamówienia, na tym etapie możliwa jest korekta wszystkich wcześniej wybranych opcji i przedmiotów zamówienia za pomocą przycisków „zmień”. Po ostatecznej weryfikacji przedmiotu zamówienia, formy płatności, przesyłki, danych adresowych, Klient używając przycisku „Zakończ i zapłać” składa zamówienie i rozpoczyna się procedura realizacji zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia, zawierające wszystkie istotne właściwości zamówienia oraz pouczenie o odstąpieniu od umowy i niniejszy regulamin wysyłane jest w tym samym czasie na skrzynkę e-mail Klienta, podaną podczas rejestracji w sklepie.    Sklep dopuszcza możliwość składania zamówień bez procesu rejestracji. W takim przypadku przed złożeniem zamówienia Klient zaakceptuje niniejszy regulamin.

5.   Ceny na stronie Sklepu zamieszczone przy oferowanym produkcie zawierają wszystkie cła oraz podatki i podawane są w złotych polskich.

6.  Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie Sklepu, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy (odbioru) towaru i formy płatności.

7.  Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem gotówki przy odbiorze towaru, przelewem na konto Sklepu (w terminie do 7 dni od dnia dokonania zakupu) lub jako płatność on-line.

8.  Informacje o kosztach przesyłki widoczne są w trakcie procedury składania zamówienia (w formularzu zamówienia). Ponadto informacja o kosztach przesyłki uwidoczniona została w zakładce "Koszty dostawy", dostępnej na stronach Sklepu. 

9.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami do każdego zamówienia wystawiany jest wymagany dokument stwierdzający dokonanie transakcji – paragon fiskalny. Jeżeli Klient otrzymać chce fakturę może wybrać tą opcję w koszyku. Sklep nie jest płatnikiem podatku VAT.

10.  Zamówione towary Sklep wysyła codziennie od poniedziałku do piątku, niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty, lub po złożeniu zamówienia – w przypadku dostawy „za pobraniem”

Przeciętny czas realizacji zamówienia wynosi średnio wraz z dostawą 2 do 5 dni. 

11.  Towary zakupione w Sklepie są dostarczane na terenie Polski. Wysyłka jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres. Towar może również zostać odebrany przez Klienta osobiście w siedzibie firmy. 

12.   Klient mający status konsumenta ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sklepem, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez Klienta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem i zwrot towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Sklep  niezwłocznie zwróci Klientowi odstępującemu od umowy pełną kwotę zapłaconą przez Klienta podczas zakupu towaru, łącznie z kosztami przesyłki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.  

13.   Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru. Reklamacja może być złożona pisemnie listem  lub za pomocą poczty e-mail: makapaka-sklep@wp.pl Reklamacje można także składać osobiście w siedzibie Sklepu. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady lub niezgodności towaru z umową, rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa - a w szczególności w oparciu o Kodeks cywilny .

14.   Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora danego towaru. Uprawnienia Klienta wynikające z niezgodności towaru z umową lub rękojmi za wady, nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta.  

15.   Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Klienci mają prawo wglądu, poprawiania swoich danych osobowych a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień  z zachowaniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dane osobowe Klientów nie będą udostępniane innym podmiotom w celach nie związanych z realizacją złożonego przez Klienta zamówienia. Adres e-mail może być przetwarzany w celach marketingowych wyłącznie naszej firmy, o ile Klient lub osoba zainteresowana naszą ofertą wyrazi na to zgodę

Sklep zgłosił do rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO) stosowne zbiory danych klientów i osób zainteresowanych ofertą naszego sklepu internetowego.  

16.   Użytkownik, który korzysta ze Sklepu, zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.  

17.   Minimalne wymagania techniczne, niezbędne do korzystania z zakupów w sklepie internetowym www.makapaka.com.pl  są następujące: urządzenie końcowe z dostępem do sieci internetowej, posiadajace system operacyjny, umożliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej wyświetlajacej strony internetowe oraz aktywne konto poczty e-mail. Jednakże zalecamy (dodatkowo, niekoniecznie), by urządzenie końcowe posiadało aktualne oprogramowanie antywirusowe, zaktualizowaną przeglądarkę internetową oraz by rodzielczość ekranu wynosiła 1024 x 768 pikseli lub więcej.  

18.   Regulamin niniejszy nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.  

19.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład pismo wysłane pocztą.

Dane adresowe:

Firma Handlowo Usługowo Marta Meller, Tłuchówek 6A, 87-605 Tłuchowo

kontakt tel - 533 599 551

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres email – makapaka-sklep@wp.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku - na przykład pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–   Adresat FHU MARTA MELLER

Tłuchówek 6A

87-605 Tłuchowo

–   Ja................................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)

...................................................................................................................................

–   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ….....................................

–   Imię i nazwisko konsumenta …......................................

–   Adres konsumenta …......................................

–   Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …................

–   Data …..............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polityka Prywatności – Pliki COOKIES (Ciasteczka)

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu i dotyczy wyłącznie przeglądania zawartości Strony www.makapaka.com.pl

Właściciel Sklepu www.makapaka.com.pl  - PHU Marta Meller, Tłuchówek 6A, 87-605 Tłuchowo, dba o ochronę prywatności Użytkowników, a zbierane informacje za pomocą plików Cookies, służą jedynie do pomocy w administrowaniu Sklepu.

Czym są Pliki Cookies?

Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Sklepu, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki Cookies, którymi posługuje się www.makapaka.com.pl nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu. 

Sklep informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z Serwisu. Korzystając ze stron Sklepu, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.

Rodzaje i cel korzystania przez www.makapaka.com.pl Plików Cookies?

1. SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej. 

Cel: m.in.  polepszenie nawigacji na stronie

2. STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Uczestnika na jego Urządzeniu końcowym. 

Cel: głównie przechowywanie informacji, czy użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał z Serwisu za pośrednictwem Partnera.

3. WEB BEACON:  Znacznik „web beacon” to najczęściej przeźroczysty obraz elektroniczny, zazwyczaj o rozmiarze 1 na 1 piksel, który umieszczany jest na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail.

Cel: monitorowanie aktywności i zachowań online Użytkownika.

4. ZEWNĘTRZNE: pliki cookies od serwisów partnerskich: np. facebook, google, google analytics. 

Cel: prowadzenie statystyk

Jak włączyć/wyłączyć Pliki Cookies?

Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień i tak np. używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy: 

1) Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”,

2) Przejść do zakładki „Prywatność”,

3) Użyć suwaka w celu ustawienia "preferencji".

Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. 

Serwis informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

Jakie dane są przetwarzane?

www.makapaka.com.pl  przetwarza jedynie adres e-mail podany dobrowolnie przez Użytkownika w celu otrzymywania aktualności związanych z działalnością Sklepu.

Sklep zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez  wysłanie wiadomości e-mail. 

Przekierowanie do innych stron.

Serwis www.makapaka.com.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Użytkownik każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z Polityka Prywatności – Pliki Cookies.  

Zmiany.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności – plików Cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Koszyk
...jest pusty

Polecamy
Komplet Cichlid
56,00 zł 44,90 zł
Komplet Cichlid
55,00 zł 47,00 zł
Dresy Cichlid
59,90 zł 49,90 zł
Przechowalnia

Ilość produktów w przechowalni: 0

Zobacz

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.